Zurück

Splošni pogoji poslovanja

1. Področje veljavnosti/Pogodbeni partner:

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju SPP), veljajo za pogodbe med naročnikom in samostojnim podjetjem lekarno ADLER APOTHEKE Mag. pharm. Theresa Schuller KG s sedežem na naslovu Hauptplatz 16, 9170 Ferlach, FN 608536g, (v nadaljevanju lekarna), ki se uresničujejo v spletni trgovini, ki jo je uredila lekarna.

Z uporabo te spletne strani oz. oddajo naročila prek spletne trgovine se naročnik strinja z uporabo teh SPP.
 
2. Sklenitev pogodbe:
2.1. Obsežna spletna trgovina omogoča neobvezni pregled ponudbe izdelkov lekarne ADLER APOTHEKE Mag. pharm. Theresa Schuller KG in omogoča možnost naročila iz predstavljene ponudbe. Naročilo se izvede prek spletne trgovine. 

2.2. Pregled ponudbe izdelkov ne vsebuje pravno zavezujoče ponudbe lekarne. Naročilo naročnika z obrazcem za naročilo in klikom na gumb "Naročilo z obveznim plačilom" predstavlja ponudbo lekarni za sklenitev kupoprodajne pogodbez izdelki, ki so v nakupovalni košarici. Šele, ko lekarna pošlje naročniku potrdilo o naročilu, postane naročilo pravnoveljavno, s pridržkom predložitve veljavnega recepta pri zdravilih na recept. 

2.3. Vse izdelke je dovoljeno kupovati le v količinah, običajnih za gospodinjstvo. To velja tako za število naročenih izdelkov kot tudi za naročilo večjih količin istega izdelka. 

2.4. Ko lekarna prejme naročilo, bo po e-pošti poslala potrdilo o prejetem naročilu, skupaj s pregledom naročenega blaga. To predstavlja samodejno povratno sporočilo, ne pa še sprejem naročnikove ponudbe. 

2.5. Če naročila ni mogoče izpolniti ali ga je mogoče izpolniti le delno, oz. ne ga ne bo mogoče sprejeti ali ga bo mogoče sprejeti le delno, bo lekarna zelo hitro o tem obvestila naročnika po e-pošti ali telefonu. 

2.6. Ne glede na pravico naročnika (porabnika) za odstop od nakupa, lahko svoje naročilo kadar koli brezplačno odpoveste, preden vam pošljemo potrdilo o naročilu. 

2.7. Mladoletnikom ne omogočamo nakup izdelkov. Če naročnik še ni star 18 let, sme naročati le ob sodelovanju staršev oziroma skrbnikov.
 
3. Stroški pošiljanja/Cene: 
3.1. Vse navedene cene vsebujejo zakonski davek na dodano vrednost (bruto cena). Morebitni stroški pošiljanja niso zajeti v ceno razen, če ni izrecno navedeno drugače, ampak se praviloma navedejo ločeno. Embalaža ni zajeta v ceni. 

3.2. Naročnik bo pred naročilom opozorjen na dodatne nastale stroške pošiljanja in druge stroške, če mora te stroške plačati naročnik. Višina stroškov pošiljanja in drugih stroškov je na vpogled v spletni trgovini. 

3.3. Ob naročilu zdravil, za katera mora imeti naročnik pri osebnem prevzemu v lekarni recept ali recept, ki ga je potrdil primarij za naročena zdravila, so navedene cene le kot informacija. V tem primeru je treba plačati le zakonske pristojbine za recept. 

3.4. Če naročnik (uporabnik) odstopi od pogodbe po naročilu in pri tem uporabi svojo pravico do odstopa, mora sam plačati stroške za vračilo naročenega blaga. Če je bilo blago že odprto ali zaradi nepravilnega ravnanja naročnika z izdelkom izdelek ni več uporaben, mora naročnik dokončno nositi stroške za ta izdelek. 
 
4. Plačilo: 
4.1. V primeru odpošiljanja naročenih izdelkov lahko plačate z vnaprejšnjim plačilom (običajno EU bančno nakazilo) na račun lekarne pri banki Kärntner Sparkasse, IBAN: AT41 2070 6017 0000 2155, BIC/SWIFT: KSKAT2K, ki se glasi na samostojno podjetje lekarna ADLER APOTHEKE Mag. pharm. Theresa Schuller KG, ali s kreditno kartico (VISA/MasterCard). 

4.2. Če naročilo prevzamete v lekarni sami, lahko plačate z gotovino ali tudi s kreditno kartico. 
 
5. Pogoji dobave: 
5.1. Če v posameznih primerih ni dogovorjeno drugače, bo pošiljka (pošiljanje naročila) v primeru vnaprejšnjega plačila poslana kmalu po prejemu kupne cene z morebitnimi stroški dobave in drugimi stroški na zgoraj naveden bančni račun lekarne, najpozneje pa v 14 dneh po prejemu kupnine razen, če je izrecno dogovorjen drugi rok dobave. Ko bo kupnina na bančnem računu, bo naročnik prejel informacijo, kdaj bo naročilo odpremljeno in katera dostavna služba je bila izbrana. 

5.2. Če je bilo naročilo plačano s kreditno kartico, bo lekarna poslala blago kmalu po prejemu potrdila podjetja kreditne kartice o prejemu plačila, najpozneje pa v roku 14 dni po prejemu potrdila o plačilu, razen če je bil izrecno dogovorjen drugi rok dobave. Naročnik bo seznanjen o odpremi naročila ter izbiri dostavne službe. 

5.3. Če vseh izdelkov ni v zalogi, si lekarna pridržuje pravico, da odpremi le del blaga. V tem primeru bo lekarna naročnika ustrezno seznanila o tem.

5.4. Prenos tveganja: Naročnik je seznanjen, da lahko odprema naročenih paketov poteka prek izvajalcev storitev odpreme, službe za dostavo paketov, zasebnih kurirskih služb, pošte, železnice itd. Stroške za odpreme in druge nastale stroške mora plačati naročnik. Cenovno tveganje se s predajo blaga lekarne izbranemu izvajalcu dostave prenese na naročnika. Pri potrošnikih preide cenovno tveganje s predajo blaga nanje, razen, če je potrošnik tudi izbral ponudnika storitev sam, pri čemer preide nevarnost s predajo blaga nanje. 
 
6. Pridržek lastninske pravice/poračun:
6.1. Lekarna si pridržuje pravico do lastništva blaga do popolnega plačila zneska računa. 

6.2. Možnost poračuna obstaja le, če so bili nasprotni zahtevki naročnika do lekarne ugotovljeni pravnomočno ali so za lekarno nesporni oz. jih je priznala. Poračun izven navedenega je izključen. 
 
7. Poduk o pravici do odstopa:  
7.1. Naročnik (potrošnik v smislu Zakona o zaščiti potrošnikov) ima pravico, da v 14 dneh odstopi od pogodbe, ki jo je sklenil prek spletne trgovine, ne da navede razloge (Preklic v smislu Zakona o poslovanju na daljavo ali s tujino - FAGG). Rok za preklic se začne, ko kupec prevzame blago oz. ob predaji blaga izvajalcu storitve kurirske službe, ki ga je izbral naročnik. V primeru pogodbe o več vrsaht blaga, ki ga je potrošnik naročil v okviru enotnega naročila in ki bo dostavljeno ločeno, je rok za preklic 14 dni od dneva, ko je potrošnik ali njegov poznani tretji, ki ni izvajalec kurirske storitve, prevzel v last zadnji del naročenega blaga. 

7.2. Izjavo o odstopu je treba poslati samostojnemu podjetju lekarni

ADLER APOTHEKE
Mag. pharm. Theresa Schuller KG

Hauptplatz 16
9170 Ferlach
Faks +43 4227 / 25 72
E-pošta: adler@apothekeferlach.at
 
v navedenem roku z nedvoumno izjavo v pisni obliki (dopis, telefaks/e-pošta). Naročnik lahko uporabo vzorec obrazca za preklic, ki je priložen tem SPP, ni pa to obvezno predpisano.
 
7.3. Za ohranjanje zgoraj navedenega roka zadostuje, da je sporočilo o preklicu odposlano pred potekom roka za preklic. 

7.4. Posledice preklica: Če je naročnik preklical pogodbo, mora lekarna čim prej vrniti naročniku vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (izjema so morebitni dodatni stroški, ki nastanejo, če je naročnik izbral posebnega dobavitelja), najpozneje pa v 14 dneh od dneva prejema sporočila o preklicu. Vračilo denarja se lahko zadrži do prejema vrnjenega blaga oz. do posredovanja dokazila o vračilu blaga.  

7.5. Naročnik pa mora vrniti ali predati lekarni blago takoj ali najpozneje v 14 dneh od dneva, ko je uporabil pravico do preklica. 

7.6. Preklic ni mogoč, če je bilo blago odprto, onesnaženo ali je postalo neuporabno zaradi nepravilnega ravnanja naročnika. Uresničitev pravice do preklica poleg tega ni mogoča pri blagu, ki se lahko hitro pokvari ali katerega datum uporabe je bil hitro prekoračen; ob tem velja to za blago, ki je bilo dobavljeno zapečateno in zaradi zaščite zdravja ali iz higienskih razlogov ni primerno za vračanje, če je bil pečat odstranjen po dobavi ter tudi blago, ki je bilo izdelano po specifikacijah stranke ali je nedvoumno prilagojeno osebnim potrebam. 
 
8. Jamstvo: 
Glede jamstva se uporabljajo splošni zakonski predpisi ZSPP (Zakon o splošnih pogojih poslovanja). Stroške vračila blaga lekarni so breme naročnika, če po preverjanju to ni primer iz jamstva.
 
9. Omejitev odgovornosti: 
Za stvarno oz. premoženjsko škodo jamči lekarna izključno ob naklepu ali grobi malomarnosti, če je omejitev odgovornosti dovoljena.
 
10. Varovanje osebnih podatkov:
Osebni podatki naročnika se bodo zbirali le v okviru zakonskih predpisov o varovanju osebnih podatkov in se bodo upoštevali izključno pri poslovnem procesu z naročnikom. Naročnikovi podatki se bodo zaradi tega shranili elektronsko in jih ne bomo predali tretjim.
 
11. Končna določila: 
11.1. Če neko določilo teh SPP postane neveljavno, to ne vpliva na učinkovitost celotnih SPP. Neveljavno določilo je v tem primeru treba zamenjati s takšnim veljavnim določilom, ki ob upoštevanju dobre vere najbolje ustreza gospodarnim namenom pogodbenih partnerjev. 

11.2. Pristojno sodišče za sklenjene pogodbe med lekarno in naročnikom je Klagenfurt (Celovec), če uporabljeni predpisi o zaščiti potrošnikov za posle s potrošniki ne določajo drugače; pogodba je podvržena avstrijskemu materialnemu pravu ob izključitvi standardov navzkrižja in ob izključitvi Pravice ZN do kupovanja. 

11.3. Pridržujemo si pravico, da v vsakem trenutku lahko spremenimo spletno stran, pravilnike in pogoje (vključno s temi SPP). Naročite lahko trenutno veljavne prodajne in pogodbene pogoje ter uporabo SPP. 
 

STIK

Adler-Lekarna
Hauptplatz 16, 9170 Borovlje
T +43 4227 2225
F +43 4227 2572
adler@apothekeferlach.at

Facebook

ODPIRALNI ČASI

Pon-pet: 08:00-12:30
14:30-18:00
Sobota: 08:00-12:00
created by msdesign